ขั้นตอนขอรับบริการสนับสนุนสินเชื่อ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อกองทุน SME
step_1

1

ลงทะเบียนข้อมูลสมาชิกที่ ระบบ i-industry https://i.industry.go.th

step_2

2

เพิ่มกิจการ

step_3

3

เลือก บริการ -> Digital-Service -> ขอสินเชื่อกองทุน SME

step_4

4

เลือกสินเชื่อกองทุน SME ที่ต้องการขอ

step_5

5

กรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นคำขอสินเชื่อ

ขั้นตอนการขอรับบริการสนับสนุน
step_1

1

ลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อกองทุน SME

step_2

2

พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติโดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจำกรุงเทพฯ / ประจำจังหวัด

step_3

3

ยื่นเอกสารฉบับจริงที่สำนักงานกองทุนส่วนกลาง / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

step_4

4

ธพว. วิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของกองทุน

step_5

5

ธพว. ทำนิติกรรมสัญญา

step_6

6

ธพว. ควบคุมการใช้วงเงินสินเชื่อและเบิกจ่ายเงินกู้